علوم پزشکی و مجموعه زیست ::::::انجمن های گفتگوی ارشد و دکتری وزارت بهداشت ،علوم،آزاد و پیام نور
معرفی رشته زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- علوم پزشکی و مجموعه زیست ::::::انجمن های گفتگوی ارشد و دکتری وزارت بهداشت ،علوم،آزاد و پیام نور (http://forum.dkg.ir)
+-- انجمن: مجموعه زیست شناسی (وزارت علوم و دانشگاه آزاد) (http://forum.dkg.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: زیست شناسی سلولی و مولکولی (ارشد و دکتری) (http://forum.dkg.ir/forumdisplay.php?fid=15)
+---- انجمن: کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی (http://forum.dkg.ir/forumdisplay.php?fid=249)
+----- انجمن: معرفی رشته و سایر موارد مربوط به کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی (http://forum.dkg.ir/forumdisplay.php?fid=253)
+----- موضوع: معرفی رشته زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی (/showthread.php?tid=59)معرفی رشته زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی - نصیری - 01-18-2015

در تحقیق اهداف فرهنگی مبنی بر تربیت کارشناسان ارشد متعهد متخصص در زمینه های مختلف علوم پایه که در جهت رسیدن به خودکفایی، مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران می باشند طرح دوره کارشناسی ارشد رشته های مختلف زیست شناسی در کمیته تخصصی زیست شناسی گروه علوم پایه شورای عالی برنامه ریزی، در چهارچوب مصوبات و اهداف کلی شورای عالی برنامه ریزی تهیه و برای تصویب به شورای عالی برنامه ریزی تقدیم میدارد.

طول دوره تحصیل
براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورایعالی برنامه ریزی، زمان تحصیل در این دوره حداقل 2 و حداکثر سه سال است که شامل مدت زمان لازم جهت گذرانیدن کلیه دروس( به استثنای دروس کمبود ) سمینار و پایان نامه می باشد، دانشجو موظف است حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلی موضوع تحقیقات مربوط به پایان نامه تحصیلی خود را کاملاً مشخص می نماید. در این دوره هر نیمسال شامل دو نیمسال است هر نیمسال 17 هفته کامل آموزشی میباشد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 17 ساعت آموزش و برای هر واحد عملی 34 ساعت کامل، منظور شده است حداقل و حداکثر مجاز تعداد واحدها، دروس کمبود و سایر مقررات این برنامه مطابق آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب شورایعالی برنامه ریزی میباشد.

تعداد واحدها
تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد با احتساب سمینار و پایان نامه جهت فراغت از تحصیل در این مقطع 32 واحد است.
بدون احتساب دروس کمبود
الف) دروس تخصصی الزامی 12 واحد
ب) دروس تخصصی اختیاری 10 واحد
ج) سمینار 1 و2 2 واحد
د) پایان نامه 8 واحد


دروس امتحانی
زبان عمومی و تخصصی ـ مجموعه زیست شناسی ـ ژنتیک ـ بیوشیمی ـ سلولی و ملکولی ـ میکروبیولوژی ـ مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی