علوم پزشکی و مجموعه زیست ::::::انجمن های گفتگوی ارشد و دکتری وزارت بهداشت ،علوم،آزاد و پیام نور
معرفی رشته علوم سلولی کاربردی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- علوم پزشکی و مجموعه زیست ::::::انجمن های گفتگوی ارشد و دکتری وزارت بهداشت ،علوم،آزاد و پیام نور (http://forum.dkg.ir)
+-- انجمن: گروه علوم پایه پزشکی (وزارت بهداشت) (http://forum.dkg.ir/forumdisplay.php?fid=10)
+--- انجمن: علوم سلولی کاربردی (http://forum.dkg.ir/forumdisplay.php?fid=39)
+---- انجمن: دکتری علوم سلولی کاربردی (http://forum.dkg.ir/forumdisplay.php?fid=455)
+----- انجمن: معرفی رشته و سایر موارد مربوط به دکتری علوم سلولی کاربردی (http://forum.dkg.ir/forumdisplay.php?fid=461)
+----- موضوع: معرفی رشته علوم سلولی کاربردی (/showthread.php?tid=7)معرفی رشته علوم سلولی کاربردی - admin - 01-12-2015

تاريخچه

برنامه آموزشی علوم سلولی کاربردی در مقطع دکتری تخصصی (php)توسط اعضای هیات علمی دانشکده فناوری های نوین با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئولیت دکتر جواد وردی تدوین و در چهل و ششتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 14/08/1390 با حضور مقام عالیه وزارت به تصویب رسید و در تاریخ 12/2/1391 توسط معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ گردیده است.
درباره رشته و پيشرفتهاي جديد دردنیا:

در حال حاضر علوم سلولي کاربرديApplied Cell sciences در دانشگاه هاي دنيا مشتمل بر رشته هاييCell therapyو Cloningاست كه دربرگيرنده روشهاي مختلف كار باسلولها از قبيل جداسازي، كشت و تمايزدهي سلولي و استفاده از روشهاي مهندسي ژنتيك جهت تغييرات ژنتيكي در آنها و يا شناسايي ماركرهاي سلولي در سطح سلولهاي زنده و روشهاي پروتئوميكس در شناسائي عناصر پروتئيني جهت استفاده در تحقيقات سلولي وسلول درماني مي باشد.
با توجه به گستردگي علوم مذكور، در حال حاضر استفاده از سلولهاي بنيادي در درمان بيماريهاي انسان در جمهوري خلق چين رايج است[1, 2]. در سال 2009 نيز از سوي FDA مجوز اولين مرحله بررسي استفاده از سلولهاي بنيادي جنين انساني در سطح باليني صادر شده است . همچنين اين مطالعات از سال 2010 وارد مرحله سوم گرديده است.
1-Dobkin, B.H., A. Curt, and J. Guest, Cellular transplants in China: observational study from the largest human experiment in chronic spinal cord injury. Neurorehabilitation and neural repair, 2006. 20(1): p. 5.

2-Cyranoski, D., Stem ـcell therapy facesmore scrutiny in China. Nature, 2009. 459(7244): p. 146.